Pelt - Koning Boudewijnplein 7 bus 1     Oudsbergen - Weg naar As 10 Ma - Zo: 07:00u - 22:00u

 

Artikel 1 Abonnementsvorm

1.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat vermeld op de voorzijde van het inschrijf formulier.
1.2 In de kosten voor een basis abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio)
fitnessruimte en het gebruik van de sanitaire voorzieningen.
1.3 Het gebruik van de faciliteiten en eventuele ADDS is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
1.4 Bij inschrijving dient er éénmalig een betaling te geschieden van €25,00 voor inschrijfgeld, €20,00 voor
administratiekosten en €15,00 voor een lidmaatschapspas. In geval van verlies van de pas wordt er wederom
€15,00 in rekening gebracht.
1.5 Family abonnement. Bij een family abonnement dient er éénmalig een betaling te geschieden van €25,00 voor
inschrijfgeld €20,00 voor administratiekosten en €15,00 voor een lidmaatschapspas. Ieder gezinslid ontvangt een
eigen persoonlijke lidmaatschapspas. In geval van verlies van de pas wordt er wederom €15,00 in rekening
gebracht.

Artikel 2 Verbintenissen van Personal Fit Club

2.1 Personal Fit Club stelt voor de klant een fitnessruimte ter beschikking, waarin de accommodatie voor het uitoefenen
van fitness-activiteiten is voorzien. Personal Fit Club verbindt zich er toe deze toestellen in goede staat en klaar
voor gebruik te onderhouden en te reinigen.
Personal Fit Club verbindt zich er toe de vestiging met de accommodatie zo optimaal mogelijk open te houden,
behoudens aangekondigde feestdagen, sluitingsdag, inventarisatie en overmacht.

Artikel 3 Abonnementsduur en beëindiging

3.1 Het abonnement wordt afgesloten voor de duur welke is vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het
inschrijvingsformulier. Deze minimale abonnementsduur gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst,
vermeld op de achterzijde van het inschrijfformulier.
3.2 Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door het lid worden beëindigd of opgezegd.
Indien de wederpartij zijn abonnement wil opzeggen tegen het einde van de minimale abonnementsduur is de
bepaling van artikel 3.3 en 3.4 van toepassing.
3.3 De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt één betaaltermijn (één
kalendermaand), gerekend vanaf de eerstvolgende geldende betalingsdatum en waarbij een eventuele achterstand
in contributie niet wordt meegerekend.
3.4 Opzegging van een abonnement door de wederpartij dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij
de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand en een eventuele
achterstand dient in één keer contant of per éénmalige domiciliëring te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij
een aangetekende opzegging waarna Personal Fit Club de verschuldigde contributie van één maand en een
eventuele achterstand in contributie in één keer zal innen door middel van een domiciliëring. Mondelinge of
telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd.
3.5 Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door Personal Fit Club. Indien de wederpartij
aan Personal Fit Club een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van abonnementsgelden, zal
deze, nadat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, worden ingetrokken. Heeft u binnen 14 dagen
na opzeggen nog geen reactie mogen ontvangen van Personal Fit Club, meldt u zich aan de receptiebalie.
3.6 Indien opzegging niet conform artikel 3.3 en 3.4 plaatsvindt, wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde
tijd verlengd.
3.7 Tot de einddatum van het abonnement kan de wederpartij gebruik blijven maken van de faciliteiten, waarbij de
eventuele trainingstegoeden voor de einddatum van het abonnement moeten zijn ingehaald (zie ook artikel 1.4, 3.2)
3.8 Vooraf betaalde contributiegelden en resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode na de
overeengekomen datum van opzegging worden niet gerestitueerd. Opgebouwde trainingstegoeden kunnen niet
worden verrekend met openstaande en/of achterstallige contributiegelden (zie ook artikel 1.4, 2.7 en 3.2)
3.9 Bij verhuizing verder dan 15 km van Personal Fit Club vandaan kan de overeenkomst beëindigd worden, met
inachtneming van de opzegtermijn van één kalendermaand. Dit kan alleen op vertoon van inschrijving bij de nieuwe
gemeente.
3.10 Indien het voor de wederpartij als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte verdere sportbeoefening
onmogelijk is geworden, kan de overeenkomst tijdelijk stop gezet (bevriezing) worden. Dit zal altijd individueel
beoordeeld worden door de directie van de Personal Fit Club. (een doktersattest is geen garantie voor eerder of
tijdelijk stopzetten van het abonnement)
Medische omstandigheden die gekend waren voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kunnen niet in
aanmerking worden genomen en maken geen overmacht uit.

Artikel 4 Wijzigen van de Basis abonnementsvorm en Fit Club-ADDS

4.1 De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd, dan mits toestemming
van de directie.
4.1a Indien gekozen voor het jeugd abonnement zal er bij bereiken van het 18e levensjaar de resterende contractperiode
automatisch worden omgezet naar een volwassenen lidmaatschap met de daarvoor geldende voorwaarden en
tarieven.
4.1b Bij het bereiken van het 60e levensjaar zal het abonnement automatisch worden omgezet naar een voordeliger 60+
lidmaatschap met de daarvoor op dat moment geldende voorwaarden en tarieven.
4.2 Na het verstrijken van de minimale abonnementsduur, kan de abonnementsvorm op verzoek van de wederpartij
worden gewijzigd, mits daarbij een overgangstermijn van één volledige betaaltermijn in acht wordt genomen,
waarbij achterstand in contributie niet wordt meegerekend en de ingangsdatum van het abonnement bepalend is
en waarbij het gewijzigde abonnement gedurende een periode van één maand na de ingangsdatum van deze
wijziging niet kan worden beëindigd c.q. opgezegd. Eventuele trainingstegoeden moeten voor de datum van de
wijziging zijn ingehaald; na deze datum komen de resterende sporttegoeden te vervallen. (zie ook artikel 1.4, 2.7).
4.3 Personal Fit Club behoudt zich het recht voor om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijzen te
verhogen met maximaal 5% en zal deze wijziging tijdig kenbaar maken.
4.3a Afgesloten actieprijzen gelden enkel voor de afgesloten abonnementsduur. Na de afgesloten perioden gelden
automatisch de normale door Personal Fit Club gehanteerde tarieven.
4.4 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft wederpartij het recht om de overeenkomst binnen één maand na de
bekendmaking te ontbinden. Deze mogelijkheid geldt niet op het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of
prijsaanpassingen vanuit de wet.
4.5 Met inachtneming van het opzeggen of wijzigen van de Fit Club-ADD kan de Fit Club-ADD op verzoek van de
wederpartij worden gewijzigd voor de 20e van elke maand. Bij de komende betaalperiode zal automatisch de
wijziging doorgevoerd worden.
4.6 Bij constatering van misbruik van de Fit Club ADD zal er €25,00 boete in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Tijdelijk stopzetten van het abonnement

5.1 Bij een blessure langer dan 4 weken of in geval van zwangerschap, dient de wederpartij bij de receptie een
ziekmeldingsformulier in te vullen voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de directie van
Personal Fit Club wordt het abonnement tijdelijk opgeschort.
5.2 De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de opschorting.
5.3 Bij een abonnement wordt tijdens de periode van opschorting de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting
voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.
5.3a Afspraken over tijdelijke opschorting van het abonnement worden te allen tijde door de directie van Personal Fit
Club schriftelijk bevestigd. Hierin staat de datum dat de tijdelijke opschorting vervalt. Wenst de wederpartij langer
gebruik te maken van de blokkade dan dient de wederpartij dat 10 dagen voor het verstrijken van de tijdelijke
stopzetting schriftelijk te melden bij Personal Fit Club.

Artikel 6 abonnementskosten en regelgeving

6.1a Het gekozen abonnement en verschuldigde bedrag dient vooruit te worden voldaan. Hiervoor dient het SEPA
domiciliëring/inschrijvingsformulier ondertekend te worden.
6.1b Indien wederpartij heeft gekozen voor betaling op basis van domiciliëring, verstrekt hij Personal Fit Club door
ondertekening van het SEPA machtigingsformulier, een machtiging voor het incasseren van de abonnementskosten
en - of een eenmalige afschrijving voor afgenomen administratie, intake of extra diensten of producten.
6.2 Indien betaling plaatsvindt d.m.v. domiciliëring, dan zal deze maandelijks worden uitgevoerd. Wederpartij dient ten
tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bank / of girorekening. Indien, om welke reden
dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd zal er een 1e herinneringsnota worden
verzonden. Voor de tweede herinneringsnota en voor elke daaropvolgende herinneringsnota worden €5,00 aan
storno c.q. administratiekosten in rekening gebracht.
6.3 Bij het gezinsabonnement dienen er minimaal 3 personen deel te nemen aan het abonnement. Bij het
gezinsabonnement is 1 persoon hoofd abonnementhouder, eventuele Fit Club-ADDS kunnen persoonsgebonden
worden toegevoegd maar worden te allen tijde bij de hoofd abonnementhouder van de rekening afgeschreven.
Minimale deelname leeftijd kinderen binnen een Family abonnement is 12 jaar. Vanaf 21 jaar is deelname aan het
Family abonnement niet meer mogelijk en dient er een individueel lidmaatschap te worden afgesloten.
6.3a Voor de doelgroep 12 tot en met 14 jaar is gebruik van de cardio apparatuur enkel toegestaan onder begeleiding
van een volwassene van 21 jaar of ouder.
6.3b Jeugd van 15 jaar is zelfstandig gebruik van de cardio & fitness apparatuur toegestaan tot 19.00 uur en in het
weekend. Na 19.00 is trainen enkel toegestaan onder begeleiding van een ouder.
6.3c Doelgroep vanaf 16 jaar en ouder. Jeugd vanaf 16 jaar is toegestaan zelfstandig te trainen en deel te nemen aan
groepslessen.
6.3d Voor alle jeugd jonger dan 18 jaar geldt dat de ouders ten alle tijden verantwoordelijk zijn voor gepast gedrag
binnen de Personal Fit Club. Bij ongewenst gedrag zoals o.a. groepsvorming, geluidoverlast, vandalisme,
dominante of seksuele uitlatingen e.d. zal de toegang tot de Personal Fit Club worden geweigerd. Reeds betaalde
gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schade die ontstaan door het niet naleven van de regelementen
worden in alle gevallen op de wederpartij verhaald. Voor alle jeugd jonger dan 18 jaar geldt dat de ouders ten alle
tijden verantwoordelijk gesteld worden bij achterstanden van betaling en deze verhaald zullen worden op de
ouders/voogd net als de eventuele bijkomende incassokosten.
6.4 Tijdens vakantie en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald. Bij een
vakantieperiode van langer dan één maand is de mogelijkheid om vrienden gebruik te laten maken van het
abonnement. Daartoe moeten wederpartij en vriend samen een formulier invullen bij de receptie.
6.5 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de directie het recht om de wederpartij de
toegang tot de Personal Fit Club te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
6.6 Indien de wederpartij het niet eens is met een afschrijving, kan hij binnen een maand het bank of girokantoor
opdracht geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
6.7 Vooraf betaalde contributiegelden die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van
opzegging worden gerestitueerd.
6.8 Indien Personal Fit Club genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn zoals bedoeld in
artikel 2, ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze
hoger is en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering met een minimum van €60,00 vermeerderd van
de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten van ten uitvoerlegging van een verkregen
rechtelijke uitspraak voor rekening van de klant komen. Het abonnement wordt op rekening hiervan als beëindigd
beschouwd.
6.9 De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de bij
Artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd hij gehouden is aan de overeengekomen gelden aan Personal Fit Club
te voldoen, ook al wordt, door welke oorzaak dan ook, niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik
gemaakt van de accommodatie.
6.10 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van enig hem of haar mogelijk opkomend recht tot het vragen
van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van Personal Fit Club als zij genoodzaakt zou zijn
over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

Artikel 7 Bedenktijd

7.1 Indien de klant zich telefonisch inschrijft of via e-mail / website, heeft de klant gedurende de eerste 14 dagen van
deze overeenkomst heeft de mogelijkheid om deze overeenkomst te herroepen. Met inachtneming dat wederpartij
de dagen waarin hij lid is geweest dient te voldoen.
Artikel 7.1 is enkel van toepassing bij een telefonische inschrijving of inschrijving via de mail of de website.

Artikel 8 Veiligheid en aansprakelijkheid

8.1 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen
Personal Fit Club wegens vergoeding van kosten, schade en interesse, als gevolg van enig ongeval of letsel,
opgelopen ten gevolgen van sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, als ook wegens het in ongerede
raken van kleding en voorwerpen.
8.2 De wederpartij verklaart hierbij dat sport onderricht c.q. gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor
zijn / haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al door hem / haar zelf worden gedragen.
8.3 Personal Fit Club is niet aansprakelijk voor diefstal en / of verlies van persoonlijke eigendommen in de
Personal Fit Club. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
8.4 De wederpartij vrijwaart Personal Fit Club voor alle aanspraken van derden uit hoofden van de in dit artikel
bedoelde schade, kosten en interesse.
8.5 De wederpartij meldt medische contra-indicatie voor fitness aan Personal Fit Club.
8.6 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Personal Fit Club geen invloed
heeft, nog redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Personal Fit Club
ontslagen van haar verplichtingen uit hoofd van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van
overmacht geen vergoeding van de door wederpartij geleden schade op Personal Fit Club vorderen.

Artikel 9 Openingstijden

9.1 De openingstijden van de Personal Fit Club worden vastgesteld door de directie van Personal Fit Club. Indien deze
wijzigen zal de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld d.m.v. publicatie in de Personal Fit Club. De
openingstijden zijn maandag t/m zondag van 7.00u – 22.00u, 365 dagen per jaar. Middels het pasjessysteem zullen
alle leden binnen kunnen.

Artikel 10 Algemene huisregels

10.1 In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding te zijn gekleed. Het dragen van schone
sportschoenen en het gebruik van een handdoek en een bidon voor drinken tijdens het sporten is verplicht. Met het
ondertekenen van deze overeenkomst geeft wederpartij te kennen de volledige huisregels verstrekt bij dit
inschrijvingsformulier te hebben begrepen.
10.2 Voor gebruikmaking van de andere faciliteiten dient het vastgestelde huisreglement te worden nageleefd, zoals dat
in betreffende ruimtes is opgehangen.
10.3 Personal Fit Club bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden
gemaakt van de faciliteiten en de wederpartij dient zich daar naar individueel te richten.
10.4 De wederpartij onderwerpt zich aan de door Personal Fit Club vastgelegde regelement en leeft deze na op straffe
van verwijdering uit en / of ontzegging van toegang tot de faciliteiten van Personal Fit Club, een en ander ter
beoordeling van Personal Fit Club. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schade die
ontstaan door het niet naleven van de regelementen worden in alle gevallen op de wederpartij verhaald.

Artikel 11 Orde/instructievoorschriften

11.1 Het is niet toegestaan om drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabole steroïden) te
gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder
dat de wederpartij enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden. Per
beëindigingdatum van het abonnement wordt tevens de toegang tot de faciliteiten van de Personal Fit Club
ontzegd.
11.2 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en of geweld in de Personal Fit Club wordt op geen enkele wijze
getolereerd.
11.3 De wederpartij dient zich te houden aan de door Personal Fit Club gegeven instructies en vastgelegde
regelementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde, discipline en gebruik van de
parkeerplaatsen. Bij overtreding van deze instructies of regelementen is Personal Fit Club gerechtigd de wederpartij
de toegang van de Fit Club te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit leidt tot
vermindering van abonnementsgelden of teruggaven.
11.4 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de vastgestelde regelementen, wordt in alle gevallen op de
wederpartij verhaald.

Artikel 12 Wijziging in NAW gegevens

12.1 Wijzigingen in NAW gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Personal Fit Club de
persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve
doeleinden van Personal Fit Club.

Artikel 13 Wetbescherming persoonsgegevens

13.1 Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Personal Fit Club strikt vertrouwelijk met de
persoonsgegevens van de wederpartij omgaan. De persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking
worden gesteld, tenzij de wederpartij hier toestemming voor geeft en uitgezonder het ter incasso uit handen geven
van een openstaande vordering aan het gerechts deurwaarderskantoor. Uw gegevens betreffende uw gezondheid
verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend fitness advies.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand regelement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan
de directie van Personal Fit Club voorgelegd.
14.2 Op alle overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing.
14.3 Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Personal Fit Club te
accepteren.